ภาษาไทยแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

คชศาสตร์

  1. วิชาว่าด้วยช้าง มี 2 ประเภท คือ คชลักษณ์ และ คชกรรม