ภาษาสันสกฤตแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

शुनक (śunakaช.

  1. สุนัข

การผันรูปแก้ไข

Masculine a-stem declension of शुनक
กรรตุการกเอกพจน์ शुनकः (ศุนกห์)
สัมพันธการกเอกพจน์ शुनकस्य (ศุนกสฺย)
เอกพจน์ ทวิพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก शुनकः (ศุนกห์) शुनकौ (ศุนเกา) शुनकाः (ศุนกาห์)
สัมโพธนาการก शुनक (ศุนก) शुनकौ (ศุนเกา) शुनकाः (ศุนกาห์)
กรรมการก शुनकम् (ศุนกมฺ) शुनकौ (ศุนเกา) शुनकान् (ศุนกานฺ)
กรณการก शुनकेन (ศุนเกน) शुनकाभ्याम् (ศุนกาภฺยามฺ) शुनकैः (ศุนไกห์)
สัมปทานการก शुनकाय (ศุนกาย) शुनकाभ्याम् (ศุนกาภฺยามฺ) शुनकेभ्यः (ศุนเกภฺยห์)
อปาทานการก शुनकात् (ศุนกาตฺ) शुनकाभ्याम् (ศุนกาภฺยามฺ) शुनकेभ्यः (ศุนเกภฺยห์)
สัมพันธการก शुनकस्य (ศุนกสฺย) शुनकयोः (ศุนกโยห์) शुनकानाम् (ศุนกานามฺ)
อธิกรณการก शुनके (ศุนเก) शुनकयोः (ศุนกโยห์) शुनकेषु (ศุนเกษุ)

คำสืบทอดแก้ไข