ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

zuān (จู้อิน ㄗㄨㄢ)

  1. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  2. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  3. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  4. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  5. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  6. การถอดอักษรแบบพินอินของ