ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

zuan1 (จู้อิน ㄗㄨㄢ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ zuān