ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

zong4 (จู้อิน ㄗㄨㄥˋ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ zòng