ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

zòng (จู้อิน ㄗㄨㄥˋ)

 1. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 2. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𠏭
 3. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𠡻
 4. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 5. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𣀒
 6. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 7. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 8. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𤡆
 9. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 10. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 11. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 12. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 13. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 14. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 15. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 16. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 17. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 18. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 19. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 20. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 21. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𦖸
 22. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 23. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 24. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𩋯
 25. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𩤗