ภาษาจีนกลาง แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

zhu4 (จู้อิน ㄓㄨˋ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ zhù