ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

zhu4 (จู้อิน ㄓㄨˋ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ zhù