ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

zhu2 (จู้อิน ㄓㄨˊ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ zhú