ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

zhou3 (จู้อิน ㄓㄡˇ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ zhǒu