ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

zhǒu (จู้อิน ㄓㄡˇ)

 1. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 2. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 3. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𢫧
 4. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 5. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 6. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𣥯
 7. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 8. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𤵥
 9. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 10. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 11. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𦈺
 12. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 13. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 14. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 15. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𦡴
 16. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 17. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 18. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 19. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𧳜
 20. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𨥇
 21. การถอดอักษรแบบพินอินของ