ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

zhai2 (จู้อิน ㄓㄞˊ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ zhái