ภาษาจีนกลางแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

  • คำอ่านภาษาไทย:จง–ซิน

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

zhōngxīn (จู้อิน ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ)

  1. การถอดอักษรแบบพินอินของ 中心
  2. การถอดอักษรแบบพินอินของ 衷心
  3. การถอดอักษรแบบพินอินของ 忠心