ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

yu4 (จู้อิน ㄩˋ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ