ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

yuān (จู้อิน ㄩㄢ)

 1. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 2. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𠛭
 3. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 4. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 5. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 6. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𡈒
 7. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 8. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 9. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𡢊
 10. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 11. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𡣬
 12. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 13. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 14. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𡷡
 15. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 16. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𢍈
 17. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 18. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𢏮
 19. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 20. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 21. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𢱽
 22. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 23. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 24. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 25. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 26. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 27. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 28. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 29. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𣹠
 30. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 31. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 32. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 33. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 34. การถอดอักษรแบบพินอินของ 穿
 35. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 36. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𥿎
 37. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 38. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 39. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 40. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 41. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 42. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 43. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 44. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 45. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𨀮
 46. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 47. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𨓯
 48. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𨖳
 49. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 50. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 51. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 52. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𩛟
 53. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𩝸
 54. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 55. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 56. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 57. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𩾢
 58. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 59. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 60. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 61. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𪀈
 62. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𪀝
 63. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 64. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 65. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𪂦
 66. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𪔗
 67. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𪔙
 68. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 69. การถอดอักษรแบบพินอินของ