ภาษาจีนกลาง แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

you1 (จู้อิน ㄧㄡ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ yōu