ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

you1 (จู้อิน ㄧㄡ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ yōu