ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

yi4 (จู้อิน ㄧˋ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ