ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

xun4 (จู้อิน ㄒㄩㄣˋ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ xùn