ภาษาจีนกลาง แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

xun4 (จู้อิน ㄒㄩㄣˋ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ xùn