ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

xue4 (จู้อิน ㄒㄩㄝˋ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ xuè