ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

xu4 (จู้อิน ㄒㄩˋ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ