ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

tuan (จู้อิน ˙ㄊㄨㄢ)

  1. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ tuān.
  2. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ tuán.
  3. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ tuǎn.
  4. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ tuàn.