ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

tuān (จู้อิน ㄊㄨㄢ)

  1. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  2. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  3. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  4. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  5. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𧰄
  6. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  7. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  8. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  9. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  10. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𪏖