ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

tian4 (จู้อิน ㄊㄧㄢˋ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ tiàn