ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

tian3 (จู้อิน ㄊㄧㄢˇ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ tiǎn