ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

tao4 (จู้อิน ㄊㄠˋ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ tào