ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

tào (จู้อิน ㄊㄠˋ)

  1. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  2. การถอดอักษรแบบพินอินของ