ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

tan (จู้อิน ˙ㄊㄢ)

  1. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ tān.
  2. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ tán.
  3. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ tǎn.
  4. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ tàn.