ดูเพิ่ม: tàn, tán, tān, และ tǎn

ภาษาจีนกลาง แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

tan (tan5tan0, จู้อิน ˙ㄊㄢ)

  1. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ tān.
  2. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ tán.
  3. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ tǎn.
  4. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ tàn.