ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

shi2 (จู้อิน ㄕˊ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ shí