ดูเพิ่ม: Shan

ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

shan (จู้อิน ˙ㄕㄢ)

  1. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  2. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  3. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  4. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  5. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ shān.
  6. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ shán.
  7. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ shǎn.
  8. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ shàn.