ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

sha4 (จู้อิน ㄕㄚˋ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ shà