ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

sùn (จู้อิน ㄙㄨㄣˋ)

  1. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  2. การถอดอักษรแบบพินอินของ