ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

sàng (จู้อิน ㄙㄤˋ)

  1. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  2. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  3. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𣉕
  4. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𣊝
  5. การถอดอักษรแบบพินอินของ