ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

ru (จู้อิน ˙ㄖㄨ)

  1. การถอดอักษรแบบพินอินของ 嶿
  2. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  3. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  4. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  5. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  6. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ .
  7. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ .
  8. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ .