ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

nu (จู้อิน ˙ㄋㄨ)

  1. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ .
  2. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ .
  3. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ .