ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

nie4 (จู้อิน ㄋㄧㄝˋ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ niè