ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

nüe4 (จู้อิน ㄋㄩㄝˋ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ nüè