ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

nüè (จู้อิน ㄋㄩㄝˋ)

  1. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  2. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  3. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𤷡
  4. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  5. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  6. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  7. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  8. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  9. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𨵫
  10. การถอดอักษรแบบพินอินของ