ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

mou4 (จู้อิน ㄇㄡˋ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ mòu