ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

mie4 (จู้อิน ㄇㄧㄝˋ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ miè