ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

lun4 (จู้อิน ㄌㄨㄣˋ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ lùn