ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

lou1 (จู้อิน ㄌㄡ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ lōu