ภาษาจีนกลาง

แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน

แก้ไข

lou1 (จู้อิน ㄌㄡ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ lōu