ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

lie2 (จู้อิน ㄌㄧㄝˊ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ lié