ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

lie1 (จู้อิน ㄌㄧㄝ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ liē