ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

liē (จู้อิน ㄌㄧㄝ)

  1. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  2. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  3. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𦾳