ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

lei5 (จู้อิน ˙ㄌㄟ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ lei