ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

la5 (จู้อิน ˙ㄌㄚ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ la