ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

(จู้อิน ㄌㄧ)

  1. การถอดอักษรแบบพินอินของ