ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

lü3 (จู้อิน ㄌㄩˇ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ