ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

lü2 (จู้อิน ㄌㄩˊ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ