ภาษาจีนกลาง แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

2 (จู้อิน ㄌㄩˊ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ