ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

hong (จู้อิน ˙ㄏㄨㄥ)

  1. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ hōng.
  2. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ hóng.
  3. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ hǒng.
  4. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ hòng.