ภาษาญี่ปุ่นแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

hikōki

  1. การถอดอักษรแบบโรมะจิของ ひこうき